O nás

§ 40c Stavebné odpady a odpady z demolácií
(1) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb (ďalej len "stavebné a demolačné práce").
(2) Držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov [§ 19 ods. 1 písm. b) a c) ... a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
(4) Ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie, je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.


bgVážení návštevníci našej stránky,

          toto je stručný výňatok zo Zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje povinnosti pre držiteľov a pôvodcov stavebných odpadov. Plnenie stanovených povinností je zložité, pre mnohých aj nemožné. Vyžaduje totiž úzko špecializované znalosti a skúsenosti ako aj náročné materiálne, technické a technologické zariadenia. Na splnení týchto predpokladov a ich vytváraní je založený predmet činnosti našich členov.

          Riešenie odpadov vo všeobecnosti sa stáva stále naliehavejším celospoločenským problémom. Nemenej naliehavou sa stáva aj otázka stavebných odpadov, ktorá doteraz v rámci diskusií a dokumentov o odpadoch napriek svojmu ekonomickému a ekologickému významu je riešená len okrajovo. Stavebným odpadom a potenciálu ich využitia nie je venovaná dostatočná pozornosť, a to nielen v praxi, ale aj v oficiálnych dokumentoch, ktoré by mali byť pre všetky subjekty v praxi smerodajné a záväzné.

          Efektívnosť a riadenie činností spojených s recykláciou stavebných odpadov je nepriaznivo ovplyvňovaná veľkým množstvom faktorov, vrátane legislatívy. Ich riešenie, resp. odstraňovanie veľmi často presahuje možnosti a kompetencie jednotlivých subjektov. Tento stav bol dôvodom k tomu, že sme v máji 2011 spojili svoje sily a založili občianske Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov (ďalej len ZRSM). Zakladajúcimi členmi sú:

  • ERPOS, spol. s r.o. Žilina
  • ERSON Recycling s. r. o., Trenčín
  • ISO & spol, spol. s r. o. Liptovský Mikuláš
  • Staviteľstvo Zajíček, spol. s r. o., Šurany
  • VVINGS Košice, spol. s r. o., Košice
  • doc. Ing. Karol Grűnner, PhD.

          ZRSM bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 1. 7. 2011, č. spisu VVV/1-900/90-37595. Prvé – ustanovujúce valné zhromaždenie ZRSM sa uskutočnilo dňa 29. 11. 2011 v Trenčíne.

          ZRSM bude svoju činnosť zameriavať na ochranu práv a oprávnených záujmov jeho členov, na prezentovanie spoločných stanovísk k odborným problémom v záujme svojich členov. ZRSM bude podporovať aj vzdelávanie, výskum a vývoj nových technológií v oblasti recyklácie stavebných materiálov. ZRSM chce tiež riešiť ekologické problémy, ktoré vznikajú počas technologických procesov, podporovať rozvoj technológií a procesov recyklácie materiálov získavaných z demolácií, z odpadu z výroby a ťažby surovín, zo staveniskových materiálov a z rekonštrukcií a údržby stavebných objektov.

          Aktivity ZRSM budú tiež zahŕňať poradenstvo, podporu a zastupovanie svojich členov v odborných, právnych a organizačných otázkach v oblasti recyklácie stavebných materiálov a ich využívania. ZRSM chce svojimi aktivitami prispieť k zvyšovaniu podielu recyklovaných stavebných surovín pri použití rôznych konštrukčných prvkoch stavieb a v stavebných zmesiach a vytvárať podmienky na zabezpečovanie ich kvality. Zároveň sa chce podieľať na príprave koncepčných materiálov, zapojiť sa do pripomienkovania a tvorby legislatívy, do tvorby normových či plánovacích dokumentov a pod. Samozrejme, keďže ide o problematiku, ktorú riešia v každej z okolitých krajín, nadväzuje a bude udržiavať kontakty a spoluprácu s podobnými združeniami na medzinárodnej úrovni.

          Ciele ZRSM uvedené v jeho stanovách boli na valnom zhromaždení konanom dňa 29. 11. 2011 rozšírené o ochranu svojich členov pred nekalou konkurenciou a o koordináciu spolupráce pri plnení úloh presahujúcich personálne a technologické možnosti kapacít jednotlivých členov.

          Znamená to, že činnosti ZRSM – jeho ciele a priority - vychádzajú výhradne z prevádzkových potrieb svojich členov.

bg3          Činnosť združenia riadi výbor združenia zvolený na valnom zhromaždení v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom.

          ZRSM bolo zaregistrované ako občianske združenie založené a pôsobiace podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Členom ZRSM sa môže stať právnická osoba vyrábajúca alebo využívajúca recyklované stavebné materiály alebo druhotné suroviny, vyvíjajúca a vyrábajúca stroje a zariadenia na recykláciu odpadových stavebných materiálov alebo druhotných surovín, zaoberajúca sa výskumom v oblasti využitia recyklovaných stavebných materiálov, ktorá súhlasí so stanovami ZRSM, hodlá sa aktívne podieľať na jeho činnosti a písomne požiada o prijatie za člena.

          Členom ZRSM sa môže stať aj občan - fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami ZRSM a podporuje dosiahnutie jeho cieľov.

           Takouto štruktúrou členov chce ZRSM dosiahnuť, aby problematika recyklácie stavebných odpadov bola v združení zastúpená čo najkomplexnejšie – tak aby sa ZRSM stalo silnou, všeobecne uznávanou a akceptovanou autoritou.

          Predpokladom prijatia je písomná žiadosť o prijatie alebo prihláška za člena a odporúčanie dvoch členov ZRMS.

          Členskú základňu ZRSM v súčasnosti tvorí 12 členov – právnických osôb a 1 člen - občan.

          Aby ZRSM bolo úspešnejšie, účinnejšie a získalo ešte vyššiu silu a autoritu pri dosahovaní svojich cieľov a následne prospechu svojich členov, dovoľujeme si ponúknuť a navrhnúť členstvo v ZRSM aj ďalším spoločnostiam a občanom. Informácie o možnosti členstva v ZRSM nájdete na tejto stránke alebo Vám môžeme poskytnúť na osobnom rokovaní medzi Vami a členmi výboru ZRSM.


Vážení návštevníci,

          cieľom tejto stránky je nielen to, aby sa stala zdrojom informácií a miestom prezentácie záujmov, poznatkov a úspechov pre členov ZRSM, ale aby poskytla informácie o našej činnosti a možnosť komunikácie aj návštevníkom, ktorí nie sú našimi členmi. Ďakujeme preto vopred všetkým, ktorí prispejú k jej formálnej a obsahovej úrovni a k naplneniu uvedených cieľov.


Ing. Ludvik Jančo

predseda združeniaPoznámka:
Členskú základňu ZRSM k 3. 1. 2015 tvorí 18 členov – 16 právnických osôb, 1 člen – občan, 1 hosťujúci člen.
Členskú základňu ZRSM k 23. 2. 2017 tvorí 18 členov – 12 právnická osoba, 4 člen – občan, 2 hosťujúci člen.