Kongres EQAR na Slovensku

Kongres EQAR na Slovensku – jedinečná príležitosť!

Vážená odborná aj laická verejnosť,

          každý kongres je výnimočnou udalosťou, lebo je cieleným stretnutím ľudí, na ktorom vystupujú špičkoví odborníci so svojimi poznatkami a skúsenosťami a zúčastňujú sa tí, ktorí sa chcú niečo dozvedieť, naučiť, porovnať sa s inými a posunúť sa smerom k tým najlepším. Takýmto kongresom je aj Kongres EQAR na tému „Recyklácia stavebných materiálov v Európe“, ktorý sa bude konať 23. septembra 2016 v Bratislave.
 
          Kongres EQAR je mimoriadne dôležitý nielen preto, že sa koná v Bratislave, ale predovšetkým preto, že situácia na Slovensku v tejto oblasti nie je vôbec priaznivá. Práve konanie kongresu by sa mohlo stať ďalším akcelerátorom zmien, ktoré sú pre zlepšenie stavu nevyhnutné. O tom, aký ten stav je, píšeme na iných miestach našej www.zrsm.eu - rubriky AKTUALITY.
          Jednoducho stále platí, že stav je zlý a neakceptovateľný a zmeny sú nevyhnutné. Stavebný odpad a odpad z demolácií tvorí na Slovensku (ale aj v Európe) skutočne najväčšiu skupinu odpadov. Jeho objem predstavuje viac ako 1/3 všetkých odpadov, čo predstavuje viac ako 2,5 milióna ton ročne. So spôsobom alebo úrovňou nakladania s ním však nemôžeme byť spokojní. Stavebné odpady a odpady z demolácií napriek svojmu objemu, či ekologickému alebo ekonomickému významu sú akoby na okraji záujmu kompetentných, resp. akoby to bol problém len pár podnikateľov a nadšencov. Pre riešenie chýba priaznivá celospoločenská atmosféra a systémová komunikácia kompetentných.

          Spokojní sme ale s tým, že o tejto problematike sa začalo vecne diskutovať a začala vzájomná komunikácia kompetentných subjektov. Aby mohli diskutovať a spolupracovať, musí pôsobiť subjekt, ktorý to všetko bude organizovať. Práve takým subjektom sa stalo naše ZRSM. Jednoducho – využívame každú príležitosť na to, aby sme otvárali diskusiu, z ktorej výstupom bude priaznivá spoločenská atmosféra, v ktorej sa naozaj koncept budovania obehového hospodárstva stane reálnym a úspešným aj v oblasti stavebných odpadov a odpadov z demolácií.
 
          Radi konštatujeme, že naše ZRSM dokázalo zorganizovať už dve vydarené stretnutia odborníkov (aktív 2014 a seminár 2015), a sme povďační, že spoluorganizátorom druhého sa stala STU, SvF z Bratislavy! A záujem naďalej rastie, čoho dôkazom je aj program CONSTRUCTION CONFERENCE 2016. Organizovaním takýchto akcií a účasťou ZRSM na akciách iných subjektov otváraním témy a diskusie tvoríme správnu spoločenskú atmosféru, v ktorej sa naozaj koncept budovania obehového hospodárstva stane reálnym a úspešným. Veríme, že s ambíciami a cieľmi združenia sa stotožnia aj ďalšie subjekty a tiež sa zapoja do činnosti nášho ZRSM. To dosiahnutie výsledkov výrazne urýchli.

          Ak hovoríme o komunikácii kompetentných subjektov, tak musíme zdôrazniť, že rozhodujúcimi subjektmi ovplyvňujúcimi spoločenskú atmosféru a podmienky riešenia sa musia stať nielen MŽP, ale aj MDVRR a ich vzájomná komunikácia a spolupráca. Nevyhnutnosť vzájomnej komunikácie a spolupráce vychádza z faktu, že rezort výstavby je ten, kde predovšetkým stavebné odpady vznikajú a kde predovšetkým je možné ich opätovne použiť.

          Ak sa chceme považovať za vyspelú spoločnosť,  musíme dospieť k správnemu chápaniu stavebných odpadov – nielen ako environmentálneho činiteľa, ale aj ako ekonomickej kategórie, teda nie ako odpadu, ktorého sa treba zbaviť, ale ako materiálu, ktorý treba zhodnotiť a opätovne použiť. A to je vlastne podstatou obehového hospodárstva, ktorého vybudovanie je aktuálnym a budúcim cieľom.

          Uvedené však hovorí len o aktivitách domácich subjektov na Slovensku. Kongres EQAR však  je výnimočný pre Slovensko preto, že je európsky. O tom, kto je EQAR, kam smerujú jeho aktivity a aké je spojenie EQAR – ZRSM sa zmieňujeme v samostatnom príspevku ZRSM JE V EQAR.

          Členovia EQAR si uvedomujú, že stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú cenný zdroj, z ktorého je vďaka kvalitatívne dokonalej recyklácii možné vyrobiť hodnotné stavebné produkty. Spomenutý kongres bude ideálnou príležitosťou na diskusiu o stave recyklačného stavebného (obehového) hospodárstva v Európe, o inováciách a perspektívach. Všetci totiž vieme, že žiadna iná alternatíva ako zachovanie zdrojov a ako rozvoj obehového hospodárstva ani neexistuje.

          Členstvo ZRSM v  EQAR poskytuje Slovensku obrovskú príležitosť preberať poznatky a skúsenosti od partnerov, ktorí sú v riešení tejto problematiky výrazne ďalej a sú ochotní nám pomôcť. To, že máme sa čo učiť a preberať od nich, môžu potvrdiť účastníci zahraničných exkurzií v Rakúsku, Nemecku a Holandsku. Dôkazom podpory ZRSM zo strany EQAR je aj fakt, že tohtoročný kongres EQAR bude na Slovensku, čo bude nepochybne tiež silným motivačným faktorom pre zmeny na Slovensku.

          Aby efekt z konania Kongresu EQAR na tému „Recyklácia stavebných materiálov v Európe“ bol čo najväčší, je nutné, aby sa ho zúčastnil čo najväčší počet subjektov zo Slovenska. Na podporu tejto myšlienky bola  odstránená aj jazyková bariéra – po prvý krát rokovacím jazykom bude aj slovenčina! Ďalšie informácie Vám poskytne priložený program kongresu alebo kontakty uvedené v ňom alebo naše ZRSM uvedené na www.zrsm.eu .

Vážená odborná aj laická verejnosť,
          som presvedčený, že táto možnosť účasti na kongrese nezostane nevyužitá a kongresu sa zúčastní čo najviac subjektov zo Slovenska. Účasť slovenských subjektov na kongrese bude aj prejavom toho, že k stavu v recyklácii stavebných odpadov a odpadov z demolácií na Slovensku nie sme ľahostajní a je dosť subjektov, ktoré majú záujem prispieť k jeho zlepšeniu.

          Preto – dovidenia na kongrese EQAR v Bratislave!!!

S úctou

Ing. Ludvik Jančo
predseda ZRSM
viceprezident EQAR