Legislatíva

Vážení návštevníci  stránky,

pri činnosti našich členov a činnosti ZRSM musí byť rešpektované a dodržiavané rozsiahle množstvo legislatívnych predpisov. Pokúsili sme sa preto zostaviť ich  zoznam, ktorý je nižšie uvedený. Poznamenávame, že vzhľadom na časté legislatívne zmeny zoznam nepovažujeme za úplný a vyčerpávajúci a nie je použiteľný pre právne úkony. Napriek tomu veríme, že sa stane dobrou pomôckou pre prácu našich členov,  činnosť ZRSM, ale aj dobrou informáciou pre návštevníkov našej stránky.
Zoznam budeme priebežne aktualizovať.

Keďže zoznam nepovažujeme za dokonale kompletný a konečný, budeme povďačný za každý návrh na jeho aktualizáciu, úpravu a doplnenie, ktorý by prispel k zlepšeniu jeho kompletnosti.

 •  Zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020
 • Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 - výnos o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 • Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
 • Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., v znení zákona č. 515/2008 Z. z., v znení zákona č. 363/2013 Z. z.
 • Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 515/2008 Z. z., v znení zákona č. 79/2015 Z. z.
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 60/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 75/2002 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 593/2004 Z. z. o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

  Poznámka:
  Do tohto zoznamu nie sú zahrnuté platné zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a oznámenia MDVRR SR, ani iné platné zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a oznámenia ministerstiev SR, ktoré majú vplyv na podnikanie v oblasti búracích a demolačných prác a v recyklácii stavebných odpadov a odpadov z demolácií.

 

Aktualizované 27. 5. 2016